ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. При прилагане и тълкуване на разпоредбите на настоящите общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще имат значение, както следва:

“Хотелиер“ – лицето, предоставящо настаняване и други услуги в семеен хотел „Венера“, а именно: Венера-АКС ООД; ЕИК 102903141 Адрес: гр. Бургас, ул. Абоба 14 Б, ет.5, тел: +359 885 119032 Интернет страница: www.venerahotel.com Електронен адрес: venera_akc@yahoo.com

Семеен хотел “Семеен хотел Венера“/Хотел“ – семеен хотел „Венера“, находящи се в гр. Свети Влас, община Несебър, в който Хотелиерът предоставя настаняване и други услуги, прилежащите към тях терени, по отношение на които са приложими настоящите общи условия. семеен хотел „Венера“ е категоризиран туристически обект, съгласно удостоверение за утвърдена категоризация № 7663/24.06.2014 г. на кмета на Община Бургас.

„Помещение“ – стая в семеен хотел „Венера“ или студио в семеен хотел „Венера“

„Клиент“ – Титуляр на резервация или трето лице, настанено в семеен хотел „Венера“ и/или ползващо други услуги, предоставяни от Хотелиера, въз основа на резервация.

„Дете“ – лице на възраст до 12 години.

„Юноша“ – лице на възраст между 12 и 18 години.

„Възрастен“ – лице на възраст над 18 години.

„Резервация“ – индивидуалният договор, който се сключва между Хотелиера и лицето, желаещо да ползва услуги по настаняване в едно помещение на семеен хотел „Венера“ и/или други предлагани от Хотелиера услуги, по отношение на който са приложими настоящите общи условия. Резервацията се счита възникнала (респ. договорът се счита сключен) при: а) изпращане на заявка за резервация от лицето, желаещо настаняване до Хотелиера; б) изпращане на оферта за резервация от Хотелиера до лицето, желаещо настаняване, съдържаща съществените условия на заявката; в) изпращане на потвърждение за приемане на резервацията и/или заплащане, в указания в офертата срок, на аванса по резервацията или пълния размер на възнаграждението по резервацията.

„Титуляр на резервация/Титуляр“ – лицето, заявило резервация и приело изпратена от Хотелиера оферта за резервация, чрез изпращане на потвърждение на офертата и/или заплащане, в указания в офертата срок, на аванса по резервацията или пълния размер на възнаграждението по резервацията. С приемането на резервацията, Титулярът се е задължил да заплати всички възнаграждения по направената на негово име резервация.

„Aванс“ – определена от Хотелиера част от възнаграждението по резервацията, посочена в офертата за резервация, чрез заплащането на която в определения от Хотелиера срок, Титулярът на резервацията потвърждава съгласието си и приема условията на получената от Хотелиера оферта за настаняване в хотел семеен хотел „Венера“ и/или използване на допълнителни услуги. Авансът съставлява задатък по смисъла на чл. 93 от ЗЗД и служи за доказателство за възникването на резервация (респ. сключването на договор за настаняване).

„Изчакваща резервация“ – резервация за настаняване, по силата на която Титулярът е получил правото да бъде настанен в календарната година, следваща годината в която резервацията е направена. При Изчакващата резервация Хотелиерът има право едностранно да измени възнаграждението за услугите по резервацията, съобразно приетата от него ценова листа за годината, в която услугите по резервацията ще бъдат ползвани.

„Дата на пристигане/настаняване“ – денят, в който Хотелиерът се е ангажирал да предостави услугите, предмет на Резервацията.

„Дата на напускане/освобождаване“ – денят, до който Хотелиерът се е ангажирал да предоставя услугите, предмет на Резервацията.

“Нощувки” – нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

„Група“ – пакет от Резервации за повече от 6 помещения, потвърдени едновременно, като отделните резервации могат да включват допълнителни услуги, предлагани в семеен хотел „Венера“

„Допълнителни услуги“ – всички услуги различни от Нощувки, предлагани в семеен хотел „Венера“  на Клиентите, по силата на направените резервации или след допълнително заявяване.

„Допълнителни начисления“ – възнаграждения, които Титулярът на резервацията дължи на Хотелиера срещу допълнително използвани Допълнителни услуги, предоставени на Клиентите, настанени въз основа на съответната Резервация.

„Кредитна сметка“ – сметка за дължимите от Титуляра на резервацията допълнителни начисления за използвани услуги на територията и в търговските обекти на хотел семеен хотел „Венера“ от страна на Клиентите, настанени въз основа на неговата Резервация. Кредитната сметка се води от Хотелиера и дава възможност за отложеното заплащане на услугите от страна на Титуляра на резервацията.

„Интернет страница/Сайт“ – означава единствено интернет страницата, поддържана от Търговеца и достъпна на адрес http://www.venerahotel.com. „Туристически данък“ – Данък върху нощувките по смисъла на гл. II, раздел VII, чл. 61р – чл. 61т от Закона за местните данъци и такси. „ДДС“ – Данък добавена стойност съгласно законите на Р. България

„Мероприятие“ – пакет от резервации за настаняване на повече от 10 човека в семеен хотел „Венера“, при резервиране на търговски обект на територията на хотела за провеждане на определено събитие.

„Такса“ – предварително определена парична, съставляваща неустойка по смисъла на чл. 92 от ЗЗД, дължима от Клиента при загубване и/или увреждане на имущество, собственост на Хотелиера, както и в случай на допуснати нарушения на настоящите общи условия и правилника за вътрешния ред на Хотела.

ІI. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Настоящите Общи условия и правила са приложими по отношение на всички Резервации за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги сключени с „Венера-АКС“ООД, ЕИК 102903141, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Абоба 14Б, ет.5 във връзка и по повод настаняване в наетия от дружеството семеен хотел „Венера“, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър.

2. Настоящите Общи условия съставляват неразделна част от Резервациите за настаняване и предоставяне на допълнителни, сключвани между „Венера-АКС“ООД и Титулярите. Преди да пристъпи към подаване на заявка за резервация и/или изпращане на потвърждение на представена от Хотелиера резервация, отговорност на всяко лице е да се запознае с настоящите общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги в Хотел семеен хотел „Венера“.

3. Хотелиерът има право едностранно да променя настоящите общи условия. Измененията се извършват и съобщават по реда на чл. 147б от Закона за защита на потребителите, като обвързват Титулярите по резервациите в предвидените в същата разпоредба случаи

ІІІ. БАЗА

1. Сградата и помещенията на територията на хотел семеен хотел „Венера“ са построени съгласно всички нормативни изисквания за строителство на територията на Р. България и са въведени в експлоатация след получаване на всички необходими разрешения за ползване.

2. Номерацията на Помещенията не съответства на етажа, на който съответното помещение се намира.

3. Леглова база

Double Room в семеен хотел „Венера“:

Площ ≈ 20,00 кв. м. Спалня от 2 единични легла. Макс капацитет – 2 възрастни. Оборудване – сейф, мини бар, TV, телефон, Wi-Fi, климатизация. Тераса

Double Room с допълнително легло в семеен хотел „Венера“:

Площ ≈ 25,00 кв. м. Спалня от 2 единични легла и разтегаем фотьол. Макс капацитет – 2 възрастни и едно дете. Оборудване – сейф, мини бар, TV, телефон, Wi-Fi, климатизация. Тераса

Студио в семеен хотел „Венера“:

Площ ≈ 30,00 кв. м. Спалня от 2 единични легла/1 голямо легло. Макс капацитет – 2 възрастни и 2 деца. Оборудване – сейф, мини бар, TV, телефон, Wi-Fi, климатизация. Тераса

5. Помещенията в семеен хотел „Венера“:  НЕ са оборудвани с кухненски модул, кухненско оборудване, кухненска посуда, пералня, ютия, дъска за гладене, простор, радио, ДВД. В баните към помещенията няма Паник бутон и съоръжения за хора с увреждания. В общите помещение има ютия и дъска за гладене.

6. Семеен хотел „Венера“ НЕ е оборудван с асансьор. Към всяко едно помещение има климатик, мини бар, сешоар, сейф, кърпи за баня. В баните към помещенията няма Паник бутон и съоръжения за хора с увреждания.

7. Снимковият материал на легловата база, поместен на Сайта и/или съдържащ се в рекламни и/или информационни материали е изготвен с рекламна цел, чрез заснемане на конкретни Помещения, част от семеен хотел „Венера“. Снимковият материал не следва и не бива да бъде определящ при избора на помещение за настаняване, доколкото интериора на Помещенията в семеен хотел „Венера“е решен в различен стил, цветова гама и при наличие на различно обзавеждане.

8. Разположените на територията на семеен хотел „Венера“ телевизионни приемници и съоръжения са пасивни елементи. Те приемат излъчен от сателитни спътници телевизионен сигнал, като не излъчват никакъв сигнал или електромагнитни вълни.

9. В случай, че не е договорено друго, Хотелиерът има право едностранно да определи конкретните помещения, в които да бъде извършено настаняване по всяка конкретна резервация. Хотелиерът има право да определи броя на Клиентите, които да бъдат настанени във всяко помещение, без да превишава максималния капацитет за настаняване за всяко конкретно помещение, посочен в т. 1 по-горе.

10. Хотелиерът може да предостави допълнително легло, ако в момента, в който това е поискано, той разполага с такова. Допълнително легло може да бъде предоставено, единствено при преценка от страна на Хотелиера, че поставянето му в конкретното помещение е уместно. За предоставянето на допълнително легло се дължи възнаграждение, освен ако цената по Резервацията не включва тази услуга.

11. За предоставяне на бебешка кошара се изисква да бъде подадено при заявката за резервация. Клиентът трябва задължително да отбележи нуждата от бебешка. Във всяко помещение може да бъде поставена най-много една бебешка кошара. Използването на бебешка кошара е единствено срещу заплащане. В семеен хотел „Венера“ се предоставят ограничен брой бебешки кошари. В случай, че Титулярът не е заявил желанието си да използва бебешка кошара при подаването на заявка за резервация и към момента на заявяване на желание за това, няма налични свободни бебешки кошари, такава може да му бъде отказана.

12. При настаняването си Титулярът получава ключ карта и ключ, с които може да отваря единствено помещението, в което е настанен. Ключ картата служи за активиране на електричеството в помещението. Титулярът е длъжен да върне ключ картата и ключа на рецепцията при напускане на семеен хотел „Венера“. При загуба на карта или ключ, Титулярът дължи заплащане на Такса.

14. При настаняване, във всяко Помещение са предоставени за ползване спално бельо, кърпи и хотелски консумативи, според броя на настанените в Помещението Клиенти. Допълнителни комплекти спално бельо, кърпи и/или хотелски консумативи могат да бъдат предоставяни срещу заплащане.

15. Помещенията в семеен хотел „Венера“ се почистват ежедневно, а спалното бельо и кърпите се сменят на всеки три или четири дни. При поставяне на кабелка „Не безпокойте“ до 15:00 ч. стаята ще бъде почистена на следващия ден.

ІV. ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

0. Хотелът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в рамките на периода 01.06-22.07.2016. Резервации могат да се приемат по всяко време на годината.

1. Цените, предлагани в семеен хотел „Венера“ се определят съгласно актуалната ценова листа за конкретната година. Конкретната цена по всяка получена заявка за резервация се определя от хотелиера с изпращането на оферта за Резервация.

2. Хотелиерът има право едностранно да променя началната и крайната дата на всеки ценови период за всяка календарна година.

3. За Изчакващи резервации, цените по които не са потвърдени от страна на Хотелиера, след приемане на ценовата листа за периода, за който Резервацията е направена, Хотелиерът си запазва правото да актуализира възнаграждението по резвервацията спрямо актуалната ценова листа периода на настаняването по Резервацията.

4. В случай, че Резервацията е потвърдена от Титуляра 4 (четири) или повече месеца преди Началната дата на настаняването, Хотелиерът има право едностранно да измени размера на възнаграждението по нея, като промяната не може да бъде по-голяма от 5% (пет процента) от възнаграждението на резервацията.

5. В случай на законодателни промени, водещи до промяна на размерите на данъци и/или такси, дължими от Хотелиера за предоставяните от него услуги, той има право едностранно да измени възнагражденията за настаняване по всички направени и бъдещи резервации.

6. Хотелиерът има право да предоставя специални оферти и ексклузивни ценови предложения при директни запитвания на свои корпоративни и индивидуални клиенти, независимо от обявените цени (и др. условия) за настаняване, изпратените оферти за резервации и направени резервации от трети лица.

7. При подаване на заявка за резервация е възможно да бъде заявено предоставяне на храни, напитки и използване на други допълнителни услуги, чрез отбелязване на избора в определените полета във формата за заявка. При заявяване използването на такива услуги, възнаграждението за тяхното предоставяне се начислява при формирането на възнаграждението по резервацията. При изготвянето на оферта за резервация, могат да бъдат начислени такси за минимален престой, за анулация на резервацията, депозити за ползване на заявени услуги и др. Веднъж избрани периода, типа помещение и допълнителните услуги, крайната цена на заявката, която ще се съдържа в офертата за резервация, ще бъде изписана. В случай, че плащането се извършва в BGN, то крайния размер на възнаграждението по резервацията се изчислява в зависимост от официалния курс на БНБ за деня, в който се извършва плащането.

8. Цената за нощувка включва:

– Наемната цена за нощувка за конкретно Помещение;

– достъп до Wi-Fi интернет в Помещението;

– право на ползване на 1 бр. паркомясто на паркинг;

– при резервиране на помещение в семеен хотел „Венера“ и заявена закуска, закуската се сервира всяка сутрин последваща нощувка.

– ДДС;

– Туристически данък;

– Туристическа застраховка;

V. ПРОМОЦИИ

1. Хотелиерът има право по своя преценка да изготвя промоционални пакети за определени от него периоди и с определена продължителност, през които да предоставя услугите при условия, различни от обявените с настоящите общи условия.

2. Настоящите общите условия не се променят и се прилагат по отношение на резервации, направени при промоционални условия, доколкото не противоречат на индивидуално постигнатите договорки.

3. При обявяването на пакетни предложения при промоционални условия, цените на вече потвърдените резервации не се променят.

4. Хотелът може да презентира и продава на своите клиенти допълнителни услуги на промоционална цена.

VІ. РЕЗЕРВАЦИЯ

1. Заявка за резервация

1.1. Заявките за резервации се извършват по един от следните начини: – чрез изпратена Заявка за резервация, направена на интернет страницата на семеен хотел „Венера“ – www.venerahotel.com – по телефон на телефонен номер +359 885 119032 – по електронна поща на следния електронен адрес: venera_akc@yahoo.com

1.2. За да бъде направена заявка за резервация, е необходимо да бъдат попъленени/съобщени следните данни: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата на пристигане, брой клиенти (с упоменаване на броя на децата и тяхната възраст) и брой нощувки. При настаняване в повече от 6 помещения Титулярът трябва да предостави списък с данните по предходното изречение за всички лица, които предстои да бъдат настанени. Предоставените от Титуляра данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка със съответната резервация.

1.3. В срок от 48 (четиридесет и осем) часа след изпращането на заявка за резервация по някой от начините, описани в т. 1, съдържаща информацията по т. 1.2, Хотелиерът следва да изпрати оферта за резервация, съдържаща информация за избраната стая, броя на очакваните възрастни и деца, периода на настаняване, дължимото възнаграждение, услугите, предоставяни срещу посоченото възнаграждение, условията и сроковете за плащане на възнаграждението, номер и дата на офертата за резервация, имената на Титуляра, телефон и електронен адрес за връзка с Хотелиера. Хотелиерът следва да изпрати оферта за резервация за всяко заявено помещение за настаняване. Ако потвърждението/ята не съдържа информация по някой от изброените въпроси, се прилагат настоящите общи условия. В случай, че в срок от 48 (четиридесет и осем) часа от подаване на заявката не бъде получена оферта за резервация, подалото заявката лице следва да се свърже с Хотелиера на посочените в Сайта телефони за резервации и електронни адреси.

1.4. В срок от 5 (пет) работни дни от деня на получаване на офертата за резервация по т. 1.3., Титулярът може да я потвърди чрез нарочно съобщение в този смисъл, изпратено до Хотелиера и заплащане на Аванс, равняващ се на процент от общото дължимо възнаграждение по резервацията с включен ДДС, както следва:

За периода 01.06.-30.06.2016 и 01.09.22.09.2016

30% Аванс от общата дължима сума с включен ДДС, в срок от 5 работни дни след получаване на офертата за резервацията; 70% доплащане по резервацията до 21 дни преди Датата на пристигане.

За периода 01.07.-31.08.2016

50% Аванс от общата дължима сума с включен ДДС, в срок от 5 работни дни след получаване на офертата за резервация; 50% доплащане по резервацията до 21 дни преди Датата на пристигане.

При заявена дата на настаняване след по-малко от 5 дни, считано от датата на получаване на заявката за резервация, резервацията се счита потвърдена, само ако Титулярът заплати 100% (сто процента) от възнаграждението по резервацията с включен ДДС, в срок от 24 (двадесет и четири) часа от получаване на офертата за резервация, но не по-късно от деня, предхождащ Датата на настаняване.

1.5. Резервацията се счита потвърдена и обвързва Хотелиера, само ако пълната дължима сума по аванса бъде платена в съответния срок по точка 0. В случай, че сумата по депозита не бъде платена в посочения срок, то резервация не възниква, освен в случаите, когато изрично е уговорено друго.

1.6. Преди да изпрати потвърждение за резервация до Хотелиера, Титулярът е длъжен да провери верността на информацията, съдържаща се в получената от него оферта за резервация.

1.7. Промяна в условията на потвърдената от Титуляра резервация е възможна единствено при съгласие на Хотелиера, изразено в нарочно изпратено до Титуляра потвърждение.

1.8. При изготвянето на оферти за резервации, Хотелиерът е обвързан от наличието на вече възникнали резервации за ползване на конкретни Помещения. Титулярът няма право да избира конкретно Помещение от базата на семеен хотел „Венера“, освен в случаите, в които Хотелиерът изрично е потвърдил възможност за резервиране на конкретно Помещение.

1.9.Извън случаите на т. 1.9., изр. 2, Хотелиерът има право едностранно да определи Помещението, в което да бъде извършено всяко конкретно настаняване, като то следва да отговаря като описание и характеристика на резервираното Помещение. В тези случаи номерът на помещението, съдържащо се в изпратената оферта за резервация, не обвързва Хотелиера.

2. Начало и край на настаняването

2.1. Настаняването се извършва след 14:00 ч. на Датата на настаняване, посочена в резервацията. Настаняването в хотела се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на Титуляра на резервацията, както и самоличността на останалите Клиенти, ползващи се от нея и след заплащане на остатъка от възнаграждението по резервацията, в случай че то не е платено изцяло.

2.2. В случай, че Титулярът по определена резервация желае да бъдат настанени повече лица отколкото са посочени в направената от него резервация, Хотелиерът има право да откаже това, в случай че по този начин би се надвишил максималния капацитет на резервираното Помещение.

2.3. Резервираните помещения се пазят за Клиентите до 09:00 ч. на деня следващ Датата на настаняване. След този час за Хотелиерът отпада задължението да настани Клиентите при условията на резервацията, като той е свободен да настани трети лица в запазеното за Клиентите Помещение. В случаите на неявяване на Клиентите за настаняване, Хотелиерът има право да задържи платените суми по резервацията. В случай, че Клиентите се явят след Датата на настаняване, но преди да е изтекъл срока на настаняване и в случай, че в Помещението не са настанени трети лица, Хотелиерът може да настани Клиентите за времето до Датата на напускане, съобразно резервацията. В случаите, в които Клиентите не са били настанени за част от периода, за който е направена резервацията, по причини независещи от Хотелиера, последния не дължи връщане на каквато и да е част от възнаграждението по резервацията, респ. има право да получи възнаграждението по резервацията в пълен размер (в случай, че то не е платено изцяло).

2.4. Напускането на Помещенията се извършва не по-късно от 12:00 ч. в Деня на освобождаване, посочен в резервацията.

2.5. В случай на настаняване без предварителна резервация, Клиентът е длъжен да уведоми Хотелиера за точния брой на нощувките, които възнамерява да ползва. В случай, че това не е направено при настаняването, то третия ден след настаняването (т.е. след ползване на две нощувки), се счита за последен ден на престоя, като Клиентът е длъжен да освободи Помещението до 12:00 ч. на същия ден.

2.6. Ранното настаняване или късното напускане на стаите е възможно в зависимост от заетостта на Хотела. В тези случаи се дължи заплащане на допълнително възнаграждение. Ако Клиентът желае ранно настаняване и/или късно освобождаване, той следва да заяви желанието си пред Хотелиера, като може да се възползва от него само след съгласие от страна на Хотелиера.

2.7. При неспазване на определения краен час за напускане на Хотела, Хотелиерът има право да получи Такса за късно напускане. В случай, че Хотелиерът не може да установи връзка с Клиент, настанен в определено Помещение, багажът му ще бъде преместен в помещение за временно съхранение на багаж. В зависимост от времето на съхранение на багажа е възможно начисляването на допълнителна Такса за съхраняването на багажа. В случай че се налага предприемането на действия за освобождаване на Помещения, Хотелиерът НЕ носи никаква отговорност за загубването или увреждането вещите на Клиентите.

2.8. Дамски чанти, портмонета, скъпи вещи и подобни предмети не се приемат за съхранение в стаята за багаж.

2.9. При напускане на дата по-ранна от крайната дата на престоя заявена в резервацията, Хотелиерът НЕ дължи връщане на възнаграждението за неизползваната част от престоя. При невъзможност на Клиентите да напуснат Хотела, поради възникване на форсмажорни обстоятелства като война, блокиране на пътищата, летища, наводнения, срутвания, свличания, стачка и др. обективни причини, независещи от и стоящи извън контрола на Клиентите, на Хотелиера или на трети лица (напр. туроператори, превозвачи и др.), престоят на Клиентите може да бъде удължен до настъпване на благоприятни условия за напускане на Хотела. Цената за удължения престой би могла да бъде намалена само в случай, че Клиентите не могат да използват всички предлагани в Хотела услуги. За допълнителните нощувки Титулярът ще може да заплати най-ниската възможна цена за периода.

3. Прекратяване на Споразумението за настаняване. Анулиране на резервация и такса за анулиране

3.1. Всички анулации на потвърдени резервации, следва да бъдат съобразени с условията за Прекратяване на споразумението за настаняване и анулиране на резервация, описани по-долу. Когато анулацията не е съобразена с изискванията на Хотелиера, той си запазва правото да начисли допълнителни такси.

3.2. Ако клиентът желае да се откаже от заявка за резервация или потвърдена резервация, той следва да изпрати писмено уведомление до Хотелиера по електронна поща на следните адреси: venera_akc@yahoo.com. Анулирането на резервация е валидно след получаването на потвърждение от Хотелиера, в което е отразена и датата на анулирането.

3.3. Условията по анулиране по периоди са както следва:

При анулация на потвърдена резервация: до 40 дни преди датата на пристигане НЕ се начислява неустойка. Платения аванс по резервацията се възстановява на клиента в 30-дневен срок от датата на получаване на анулацията в писмен вид на следните адреси: venera_akc@yahoo.com. Сумата се възстановява по посочена от клиента банкова сметка.

От 40 дни до датата на пристигане се дължи неустойка по периоди, както следва: 01-30.6 и 01.09-22.09.2016 Неустойка в размер на 30% от общата стойност на резервацията; 01.07.-31.08.2016 Неустойка в размер на 50% от общата стойност на резервацията;

3.4. Хотелиерът НЕ носи никаква отговорност за суми платени от Титуляра на трето лице, във връзка с и/или по повод резервацията.

3.5. Хотелиерът си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в следните случаи:

– до 45 дена преди пристигане на Клиента.

– форсмажорни обстоятелства;

– по други, независещи от него причини

В тези случаи Хотелиерът предлага на Титуляра настаняване за друг период при запазване на същите условия и цени или възстановява платените от Титуляра суми в 30-дневен срок от датата на получаване на писмено искане (писмо или имейл) за това от страна на Титуляра. В тези случаи Хотелиерът не дължи допълнително обезщетение.

3.6. Хотелиерът не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулирането на резервации е наложено от възникване на форсмажорни обстоятелства като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства извън неговия контрол.

3.7. В параграф 0 РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 0 са описани условията за Прекратяване на Споразумението за настаняване и Анулиране на резервация, както и такса за анулиране. В случай, че предоставеният аванс, описан в параграф 0 РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 0. е недостатъчен да покрие дължимата сума по анулацията на направената и потвърдена резервация, то Титулярът е длъжен да заплати пълния размер на Таксата за анулиране.

3.8. В случай, че Клиентите не са се явили за настаняване до 09:00 ч. на деня, следващ Датата за настаняване, то Титулярът дължи неустойка в размер на 100% от общия размер на възнаграждението за настаняване.

3.9. В случай, че Tитулярът на резервацията е възпрепятстван да се възползва от заявените и платени вече услуги, ползването им може да бъде преотстъпено на трето лице, посочено от Титуляра. За извършване на такова заместване по резервацията, Титулярът и избраното от него лице следва да попълнят и подпишат собственоръчно предоставен им от Хотелиера документ, съдържащ изявление за заместване в резервацията, като го изпратят по електронен път или чрез куриер (в случай, че Хотелиерът поиска това). В случай, че документа е изпратен по електронен път, същия следва да бъде предоставен на Хотелиера в оригинал преди настаняването. След потвърждение от страна на Хотелиера, посоченото трето лице става Титуляр по резервацията. От този момент новият Титуляр може да упражни правото си на настаняване в семеен хотел „Венера“, при условията на резервацията, като за него се пораждат всички задължения, вменени на стария Титуляр по силата на направената резервация, породени от използването на услугите предлагани на територията на семеен хотел „Венера“. Сумите платени от стария Титуляр, направил първоначално резервацията и усвоени авансово от Хотелиера се считат платени от заместилото го в резервацията трето лице – нов Титуляр.

4. Престой

4.1. При напускане на помещението, Клиентът се задължава да оставя ключа и ключ-картата на рецепцията.

4.2. При напускане на помещението, не се позволява използването на заместители на ключ-картата, с цел подържане на електричеството в помещението включено. Ползването на климатик, телевизор, осветление или други електрически уреди включено без присъствието на Клиента е забранено.

4.3. При ползване на електрически уреди в помещението /сешоари, самобръсначки и др. подобни/ е задължително съблюдаването на правилата за безопасната им експлоатация.

4.4. Приятели и гости на Клиентите на семеен хотел „Венера“ могат да бъдат посрещани единствено в заведението и общите части на хотела.

4.5. Не е разрешено приготвянето на храна в стаите на хотела, както и използването на домакински и електронагревателни уреди.

4.6. Не се разрешава внасянето на храна и напитки по стаите, както и внасянето и консумирането на храни и напитки, закупени извън територията на хотела.

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1. Клиентът може да използва всички допълнителни услуги предлагани на територията на хотел семеен хотел „Венера“.

2. Хотелиерът не носи отговорност за услугите, ползвани от Клиента извън територията на Хотела и/или предоставяни от трети лица на или извън територията на хотела.

VІІІ. ПЛАЩАНИЯ

1. Определеният с раздел 0 VІ. РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 0 срок за заплащане се прилага, независимо от избрания от Титуляра начин на заплащане. Плащането се счита извършено в деня на постъпване на сумите по сметка на Хотелиера. Титулярът може да заплати дължимите от него суми по някой от следните начини:

– по банков път – по банкова сметка на Венера-АКС ООД, ЕИК 102903141 при банка „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, клон Кирил и Методий, гр. Бургас, BIC: FINVBGSF, сметка в лева IBAN BG59UBBS80021053777320, в евро IBAN BG69FINV91501016104342; основание за превода: номер на резервацията и имената на Титуляра, посочени в получената от него оферта за резервация;

– разплащане с кредитни карти – Master Card, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express. При плащане с кредитна карта Хотелиерът има право да получи възнаграждение, изчислено върху сумата, заплатена с кредитна карта.

2. В случай на неизпълнение на условията по раздел 0 VІ. РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 0, изпратената от Хотелиера оферта за резервацията се счита непотвърдена, като той престава да бъде обвързан със съдържащите се в нея условия.

3. При плащания, които не са постъпили в указаните срокове в раздел 0 VІ. РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 0, Хотелиерът има право да удължи срока за потвърждаване на офертата, като увеличи размера на първоначално посочената дължима авансова сума по резервацията.

4. При настъпила промяна в броя на резервираните Помещения, Хотелиерът има право да промени първоначално оферираните цени на нощувка.

5. Клиентите, които се настаняват в семеен хотел „Венера“ без предварителна резервация са длъжни да заплатят цялата дължима сума по резервацията в момента на настаняване.

6. Авансово платената сума по резервацията, може да бъде усвоена при крайно плащане по настаняването само и единствено за услугата „Нощувки“. Този аванс не може да послужи за плащане на допълнително използвани услуги като например хранене и др.

7. Хотелските начисления по кредитната сметка се заплащат незабавно при предявяване пред Титуляра на покана за това, освен ако са договорени други правила и условия. При забавяне на плащането Хотелиерът има право да начисли лихва в размер на 5% от стойността на настаняването и всички ползвани допълнителни услуги. Хотелиерът има право да претендира пропуснати ползи в по-голям размер.

8. Хотелиерът има право да изисква детайли и право да оторизира суми от валидна кредитна карта, като гаранция за усвояването на аванс по направена резервация. Хотелиерът ще усвои суми по направените резервации в срокове посочени в раздел 0 VІ. РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 0. В случай, че по оторизираната кредитна карта няма налични суми в момента на усвояване на аванса по резервацията, офертата за резервация се счита оттеглена от Хотелиера и престава да бъде валидна.

9. Всички начислени и неплатени суми по време на престоя следва да бъдат заплатени най-късно в деня на напускане. По избор на Титуляра, това може да стане чрез оторизираната сума по кредитна карта, приспадане от платения депозит или чрез плащане в брой. В случай, че оторизираната сума по кредитна карта или депозит не бъдат усвоени, то те се възстановяват на Титуляра. Хотелиерът не носи отговорност за срока, в който оторизираната сума по кредитна карта се възстановява на Титуляра, доколкото това е отговорност на конкретната банка издател на кредитната карта.

10. Титуляр, който има незакрити и неплатени задължения към Хотелиера, не може да направи последваща резервация, преди да заплати вече дължимите суми. В този случай, след заплащане на дължимите суми, резервация от страна на Титуляра се допуска единствено при заплащане на аванс в размер на 100% от стойността на резервацията.

11. Възстановяването на суми за услуги, ползването на които е заявено и потвърдено, но те не са използвани или са използвани частично по вина на Хотелиера или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените на Титуляра потвърдителни документи със съответно нанесени и заверени от представители на хотел семеен хотел „Венера“ детайли, от които е видно, че съответната услуга не може да бъде предоставена или предоставена, съобразно изискванията на Клиента.

12. Сумите платени за ползването на услуги, които са заявени от Титуляра и потвърдени от Хотелиера, но не са използвани или са използвани частично по решение на Клиента, НЕ подлежат на възстановяване.

13. В раздел VI РЕЗЕРВАЦИИ, т. 3 са описани условията за прекратяване на споразумението за настаняване и анулиране на резервацията, като е посочен размера на дължимата такса за анулация. В случай, че Авансът по раздел VI РЕЗЕРВАЦИИ, т. 1.4., предоставен от Титуляра, е недостатъчен да покрие размера на таксата за анулация на резервацията, Титулярът е длъжен да доплати необходимата сума до пълния размер на таксата за анулация.

14. Всички плащания за услуги по настаняване и допълнителни услуги, предлагани на територията на хотел семеен хотел „Венера“ (включително, но не само заплащане на възнаграждения за услуги, извършване на авансови плащания, предоставяне на депозити и др.), се извършват в евро. В случай че конкретно плащане се извършва от Титуляра с платежно средство в друга валута, то всички разноски по превалутиране на наредената сума, разлики от промени на курса, такси за превода и др. са за сметка на Титуляра.

ІХ. МЕРОПРИЯТИЯ

1. Право да предоставя и продава храни и напитки на територията на семеен хотел „Венера“ има единствено Хотелиера, чрез ресторанта на територията на семеен хотел „Венера“. Внасянето на храни и напитки на територията на заведенията за хранене, ресторантите и баровете е строго забранено. В случай, че Клиентът има постигнато споразумение с Хотелиера за друго, то внесените храни и напитки трябва да са придружени със сертификат за качество и валиден платежен документ с дата на събитието или не по-ранна от 5 дни преди деня на неговото провеждане.

2. Хотелиерът не носи отговорност за качеството на храните и напитките, внесени от Клиентите на територията на семеен хотел „Венера“.

7. Всички допълнително възникнали разходи за разчистване, възстановяване първоначалния вид на интериора и/или екстериора, породени от провежданото мероприятие са за сметка на Клиента.

Х. РЕСТОРАНТИ

1. Внасянето на храна и напитки на територията на заведенията за хранене, ресторантите и баровете е строго забранено.

2. При посещение на ресторанта, облеклото на Клиентите трябва да отговаря на изричните изискванията на конкретния търговски обект.

3. Закуската се предлага в ресторанта от 8:00 до 10:00 ч., обяд – от 12:00-14:00 ч., вечеря – от 19:00-21:00ч., по определено за пакетна цена меню. Не се разрешава изнасянето на храна и напитки извън територията на ресторанта по време на закуската, предлагана на блок маса. В случай на нерегламентирано изнасяне на храна, е много възможно таксуването за това. Изключение се прави единствено за болни и деца, но с изричното съгласие на управата.

4. Работното време на ресторанта е от 08:00 до 22:00 ч. Ресторантът работи с меню „А ла карт“, като поръчки за кухнята се изпълняват от 22:00 ч.

ХІ. БАСЕЙНИ

1. На територията на басейна в семеен хотел „Венера“ не се допускат деца без придружители. Всеки посетител е длъжен да не допуска придружаваните от него деца самостоятелно да навлизат в зоните на басейна на територията на Хотела.

2. При посещение на басейна в семеен хотел „Венера“, децата следва да бъдат придружавани от възрастен. Лицата, придружаващи деца на басейна са длъжни да съблюдават поведението на придружаваните от тях деца, да отговаря на правилата за безопасност, като не допускат действията на децата да създават опасност за тяхното или на другите посетители здраве и/или живот.

3. Хотелиерът и/или неговите служители нямат задължението и НЕ носят никаква отговорност при загубване или увреждане вещите на Клиента, в случай че същите са оставени без надзор на територията на басейна.

ХІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Права и задължения на клиентите на семеен хотел „Венера“.

1.1. Клиентите и посетителите се задължават да спазват Общите условия и Правилника за вътрешния ред на семеен хотел „Венера“, по време на престоя си.

1.2. Клиентите на семеен хотел „Венера” се задължават да заплащат в определените срокове всички дължими суми за заявените от тях услуги.

1.3. Клиентите и посетителите на семеен хотел „Венера“ са длъжни да полагат грижа за опазване на собствеността на хотела. Забранява се изнасянето на предоставено за ползване имущество извън наетите помещения и територията на семеен хотел „Венера“. В случай на вреди и липси се дължи такса, съгласно Приложение № 3 към настоящите Общи условия.

1.4. Забранява се изнасянето на хавлиени кърпи извън помещенията за настаняване на семеен хотел „Венера“.

1.5. При временно напускане на наетите помещенията, Клиентите са задължени да се уверят, че прозорците и вратите са затворени и заключени. За времето, когато Клиентът е извън територията на семеен хотел „Венера“ е препоръчително оставянето на ключа или картата за достъп на рецепцията на Хотела.

1.6. При ползване на услугите на семеен хотел „Венера“, Клиентите и посетителите на хотела не следва да нарушават спокойствието на останалите клиенти.

1.7. В случай, че по преценка на Клиент, качеството на предоставяните от семеен хотел „Венера“ услуги е незадоволително и не отговаря на стандартите, Клиентът е длъжен незабавно да информира за това Хотелиера, като посочи ясно основанията за своите оплаквания.

1.8. Клиентите на хотела нямат право да преотдават, изцяло или отчасти, помещенията в които са настанени, нито да ги използват съвместно с трети лица, които не са настанени от Хотелиера.

1.9.Клиентите имат право да заявяват ползването на предлагани в семеен хотел „Венера“ услуги единствено в работно време на конкретните отдели и служители на Хотелиера, пряко ангажирани с предоставянето на тези услуги.

1.11.Внасянето на аудио и ел. техника на територията на Хотела се допуска само след съгласие от страна на служителите на Хотела. Съгласието по предходното изречение може да бъде дадено единствено в случай, че техниката отговаря на изискванията за безопасност, прилагани на територията на Хотела.

2. Права и задължения на Хотелиера

2.1. Хотелиерът поема задължението да предостави на Клиентите в пълен обем заплатените услуги, съобразно направената от Титуляра резервация.

2.2. Хотелиерът се задължава да не променя цената на заплатените от Титуляра услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

2.3. При получаване на информация/оплакване за качеството на предоставяните в семеен хотел „Венера“ услуги, Хотелиерът е длъжен да предприеме незабавни мерки за предоставяне на услугите с необходимото качество. В случай, че причината, довела до влошаване качеството на услугите, не може да бъде отстранена, Търговецът е длъжен да уведоми Клиента за това в максимално кратки срокове.

2.4. семеен хотел „Венера“ не носи отговорност за качеството на услугите предлагани и предоставяни от трети лица, независимо, дали те се заявяват и/или предоставят на територията на Хотела или извън нея.

2.5. При настъпили аварии (напр. наводнения, ВиК, ОВ и/или ел. авария и др.), които водят до невъзможност Клиентът да продължи престоя си в помещението, в което е настанен, Хотелиерът е длъжен да настани Клиента в друго помещение на територията на семеен хотел „Венера“. В случай на невъзможност от страна на Хотелиера да осигури друго помещение, в което Клиента да бъде настанен, той е длъжен да да възстанови платената от Титуляра част от възнаграждението, съответна на нощувките по резервацията, които не са реализирани. Хотелът не дължи допълнително обезщетение на клиента.

ХІІІ. ПОВЕДЕНИЕ

1. Възрастни

1.1. Клиентите на семеен хотел „Венера“ са длъжни да спазват общоприетите и законови норми за благоприличие и поведение на обществени места.

1.2. Клиентите на семеен хотел „Венера“ са длъжни да пазят чистота на територията на хотел семеен хотел „Венера“ и да изхвърлят смет и отпадъци на определените за целта места.

1.3. Клиентите на семеен хотел „Венера“ са длъжни да не нарушават спокойствието на останалите клиенти на хотела.

1.4. При използването на превозни средства на територията на семеен хотел „Венера“, независимо от техния вид, големина, задвижване и др., Клиентите са длъжни да съобразяват скоростта и местата на движение, с оглед естеството на Хотела и прилежащите му територии на място за отдих и почивка.

Забраната по предходното изречение може да бъде наложена и в случай, че избраното от Клиента превозно средство, създава шум, изпуска миризми и/или причинява замърсяване, което по преценка на служителите на Хотела причинява неудобства на другите Посетители. В случаите на предходните изречения, при налагане на забрана за използване на превозно средство, Клиентът дължи заплащане на такса, съгласно Приложение № 3 към настоящите Общи условия.

1.5. Забранено е вдигането на шум в часовете за почивка – от 14:00 ч. до 16:00 ч. и след 23:00 ч.

1.6. Тютюнопушенето на територията на семеен хотел „Венера“ се регламентира от законовите разпоредби за тютюнопушене на обществени места на територията на Р. България. В съответствие с българското законодателство, хотелът спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела. Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритите части на комплекса, както и външните части на заведенията.

1.7. Забранява се бягането и тичането по коридорите на хотела и катеренето по оградата, столовете и масите на ресторанта.

2. Деца и юноши

2.1. Осъществяването на контрол върху спазването на правилника за вътрешния ред на Хотела, правилата за безопасност и поведение на обществени места от страна на децата и юношите е задължение на родителите и/или лицата които ги придружават.

2.2. Сградите и помещенията на територията на семеен хотел „Венера“ са построени съгласно всички нормативни изисквания за строителство на територията на Р. България и са въведени в експлоатация, след получаване на всички необходими разрешения за ползване. Родителите и/или придружителите на деца и юноши, пребиваващи в семеен хотел „Венера“ са длъжни да не допускат те да се катерят на опасни за здравето височини, сгради, балкони, стълби, предмети, съоръжения, дървета и т.н.

2.3. Деца на възраст до 6 години нямат право да пребивават в помещенията или на територията на семеен хотел „Венера“ без придружаващ ги възрастен. Деца на възраст от 6 до 12 години нямат право да пребивават на територията на хотел семеен хотел „Венера“ без придружаващ ги възрастен след 21:00 ч. Юноши на възраст от 12 до 18 години нямат право да пребивават на територията на семеен хотел „Венера“без придружаващ ги възрастен след 22:00 ч.

2.4. На територията на плажа и басейните в семеен хотел „Венера“ не се допускат деца без придружители. Всеки посетител е длъжен да не допуска придружаваните от него деца самостоятелно да навлизат в зоните на басейна на територията на Хотела.

2.5. При посещение на плажа и/или басейните в семеен хотел „Венера“, децата следва да бъдат придружавани от възрастен. Лицата, придружаващи деца на плажа и/или басейните са длъжни да съблюдават поведението на придружаваните от тях деца, да отговаря на правилата за безопасност, като не допускат действията на децата да създават опасност за тяхното или на другите посетители здраве и/или живот.

2.6. На територията на семеен хотел „Венера“ се забранява продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 годишна възраст.

2.7. В ресторанта след 22:00 ч. не се обслужват лица на възраст под 18, които не са придружени от Възрастен. В случай, че такова лице се намира без придружител на територията на заведение за хранене, ресторан или бар след 23:30 ч., по възможност ще бъде уведомен родителя или настойника му с цел предприемане на необходимите мерки за напускане на заведението. При непредприемане на такива мерки, Хотелиерът, по своя преценка, има право да уведоми официалните органи на реда на Р. България.

2.9. При заявяването и ползването от страна на деца и юноши на предлаганите в семеен хотел „Венера“ услуги, отговорност на техните родители и/или придружители е да подберат естеството, вида и честотата на ползване на тези услуги, така че същите да не застрашават и/или увреждат психическото и/или физическото здраве на детето и/или юношата. При извършване на преценката, родителите и/или придружителите са длъжни да отчетат спецификите на физическото и/или психическо здраве на детето или юношата и моментното му състояние (напр. чувствителност към използвани в басейните соли и др. препарати, непоносимост към специфични храни и др.)..

ХІV. ЖИВОТНИ

1. При настаняване в семеен хотел „Венера“, не се допуска Клиента да бъде придружен от домашен любимец, независимо от неговото тегло и порода.

ХV. ПАРКИНГ

1. семеен хотел „Венера“ допуска паркирането и престоя на МПС, които имат валидни документи, гражданска отговорност и КАСКО на МПС за всички застрахователни рискове.

2. МПС с фабрично или допълнително инсталирани газови уредби, нямат право да ползват паркинга на Хотела.

3. В цената на нощувката се включва използването на едно паркомясто.

4. В случай, че Клиентът желае да използва повече от едно паркомясто, то същият дължи възнаграждение.

5. Клиентите на семеен хотел „Венера“ имат право да паркират само на обозначените зони, предвидени за Клиенти на хотела.

6. Хотелиерът не носи отговорност за вреди причинени на МПС, собственост на Клиенти, от страна на трети лица, форсмажорни обстоятелства, природни бедствия, наводнения, пожари, срутвания и т.н.

7. Гостите на Клиенти на семеен хотел „Венера“ имат право на достъп до паркинга на Хотела, без заплащане на възнаграждение.

8. Клиентите на семеен хотел „Венера“ нямат право да оставят личното си МПС на територията на паркинга, след края на резервирания в хотела период за настаняване. В случай, че Клиент желае да остави личното си МПС и/или да ползва услугата паркинг, след края на резервирания в хотела период за настаняване, то същият трябва да уведоми писмено Хотелиера за желанието си. В този случай, Клиентът може да остави МПС след получаване на съгласие от Хотелиера и заплащане на възнаграждение.

9. Хотелът не носи отговорност за щети или кражба на превозни средства, паркирани на територията на паркинга към хотела.

ХVІ. ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛА ЗА ВЕЩИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ

1. Хотелиерът не носи отговорност за пари, бижута и часовници и др. ценности на Клиента със значителна стойност, оставени без надзор в помещенията за настаняване.

2. Клиентът е длъжен да уведоми Хотелиера в случай на наличие в предоставеното му помещение на вещи, които изискват специално внимание и грижа. При наличието на такива вещи, Клиентът е длъжен да предостави инструкция за тяхното съхранение от обслужващия камериерски състав. Хотелиерът си запазва правото да откаже камериерско обслужване, в случай че стойността на намиращите се в съответното помещение вещи надвишава допустимия лимит на отговорност на Хотелиера или той не е в състояние да предостави необходимите грижи за тези вещи. При неспазване на режима за уведомяване на Хотелиера за наличието на вещи по изр. 1, по-горе, той не носи отговорност за тяхната цялост и правилно третиране.

3. В помещенията за настаняване е забранено съхраняването на лично оръжие, взривни и/или лесно запалими вещества, наркотични вещества, прекурсори, както и всякакви вещества и вещи, чието съхранение, притежание и/или използване е поставено под особен режим или друга форма на надзор, съгласно законите на Р. България и/или задължителните за Р. България актове на ЕС. При установяване наличието в наето помещение на вещи и/или вещества по предходното изречение, Хотелиерът има право да изиска от настанените в него лица предприемане на незабавни мерки за отстраняване на тези вещи и/или вещества.

В случай, че гореописаните изискванията не бъдат спазени, Хотелиерът си запазва правото да прекрати престоя на Клиента и да уведоми органите на реда на РБългария.

4. Клиентите на семеен хотел „Венера“ могат да съхраняват лични вещи в индивидуални сейфове, разположени в зоната на рецепцията на хотела.

5. В случай на установена от Клиента повреда или липса на вещ, той трябва незабавно да уведоми персонала на Хотела. Хотелиерът предприема незабавни мерки по уведомяване на официалните органи на реда. В тези случаи, Клиентът е длъжен да предостави на органите на реда всички необходими документи и информация за индивидуализиране на вещта, доказване на нейната стойност и известните му обстоятелства във връзка с повреждането или липсата. Клиентът е длъжен да спази всички законови срокове и срокове по договори за застраховка за уведомяване на съответните органи и/или лица за възникналата щета и/или липса.

6. В случай, че при напускане на семеен хотел „Венера“ Клиентът забрави свои вещи в помещенията за настаняване, той следва да уведоми Хотелиера в рамките на 3 дни след датата на напускане на Хотела. След изтичане на този срок, Хотелиера няма задължението да издирва и съхранява забравените от Клиента вещи.

7. Откритите след напускане на помещенията хранителни продукти и напитки, не се съхраняват.

8. Хотелиерът съхранява забравени от Клиентите и намерени на територията на Хотела вещи в определено за целта помещение. Забравените вещи се съхраняват от Хотелиера за период от 3 месеца, считано от датата на намирането им. При невъзможност Клиента да бъде уведомен за забравените вещи или при липса на писмен отговор от негова страна, след изтичане на срок от 3 месеца, тези вещи престават да бъдат съхранявани. Хотелиерът НЕ носи отговорност за вида, целостта и състоянието, в което е намерена изгубената или забравена вещ.

9. Хотелиерът НЕ носи каквато и да е отговорност за загубването или увреждането вещите на Клиента, в случай че същите са оставени без надзор на територията на семеен хотел „Венера“ , парковите алеи, плажната зона, зоната на търговските обекти.

10. Хотелиерът не носи отговорност за вреди върху имуществото на Клиенти, причинени от действия на трети лица на или извън територията на Хотела.

ХVІІ. БОЛЕСТ ИЛИ СМЪРТ НА КЛИЕНТ

1. Клиентите, които желаят настаняване в семеен хотел „Венера“ са длъжни писмено да уведомят Хотелиера, в случай че към момента на настаняване имат здравословни проблеми, алергии и/или страдат от специфични заболявания. Хотелиерът има право на отказ от настаняване, в случай на невъзможност да отговори на специфичните нужди на Клиента. Хотелиерът не носи отговорност за настъпили здравословни проблеми, усложнения, болест или смърт по време на престоя на Клиента.

2. В семеен хотел „Венера“ не могат да бъдат осигурени и предоставени помещения, подходящи за настаняване на Клиенти, изискващи специални медицински грижи и/или апаратура.

3. При възникване на тежки здравословни усложнения за Клиент и в случай, че Клиентът не е в състояние да взима самостоятелни решения и/или Хотелиерът не може да се свърже с неговите роднини и близки, то Хотелиерът трябва да осигури подходящи медицински грижи за болния за негова сметка.

4. В случай, че Хотелиерът претърпи щети нанесени от болест или смърт на Клиент, то неговите наследници се задължават с разходите за: – Неопределени медицински разходи, разходи за линейка, лекарства и медицински материали; – Дезинфекция на помещението – Спално бельо, кърпи, смяна на леглото, които са неизползваеми или да заплати дезинфекцията, в случай че е възможна. – Възстановяване на стени, мебели, килими и др., ако същите са увредени и разрушени, във връзка с болестта или смъртта на клиента. – Наем на помещението, в което е пребивавал клиента, както и всички дни, през които помещението ще бъде неизползваемо, поради нуждата от дзинфекция, ремонт и т.н. – Всички други щети причинени от болестта или смъртта на клиента. – Хотелът не носи отговорност за всички загуби нанесени на трети лица при смърт на клиент.

ХVІІІ. ОПЛАКВАНИЯ И ПРОБЛЕМИ

1. Всички рекламации, свързани с качеството на ползваните от Клиентите и заплатени услуги, трябва да бъдат предявени от Клиента на място в Хотела, с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. Клиентът има право да изиска от служителя на Хотела, пред който се предявява рекламацията, съставяне на протокол. В срок от 14 работни дни след съставянето на протокол, Клиентът ще получи официално становище по предявената от него рекламация от управителя на Хотела.

2. В случай, че Клиентът не предяви своите оплаквания и рекламации в писмена форма, Хотелът няма задължение да представи официален отговор.

3. Всички Титуляри, които са направили своята резервация чрез посредничеството на трети лица, следва да отнесат оплакванията и рекламациите си към тези лица.

4. Хотелиерът не носи отговорност за условия и услуги обещани на Титуляр или Клиент от трети лица, но несъдържащи се в изпратената от него оферта за резервация.

5. Клиентът няма право да изисква смяна на помещението, в което е настанен, ако то отговоря на предварително заявените изисквания в заявката за резервация, както и на описанието на помещението в офертата за резервацията и сайта на хотела.

6. Отзиви и препоръки относно работата на хотела могат да бъдат оставени от Клиента в книгата за мнения на рецепцията или на сайта на хотела.

ХІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Хотелиерът има право да прекрати сключения договор за настаняване по отношение на лица, които с поведението си обиждат другите гости на семеен хотел „Венера“, държат се неуважително, грубо или по друг морално неприемлив начин, водещ до нарушаване спокойствието на посетителите, на установения на територията на Хотела ред или в търговските обекти.

2. Хотелиерът има право да прекрати действието на договора за настаняване по отношение на лица, които с действията си създават пряка и непосредствена опасност за здравето и/или живота на гости на Хотела и/или за намиращото се на територията на Хотела имущество.

3. Хотелиерът има право да прекрати действието на договора за настаняване по отношение на лица, за които по негова преценка обосновано може да се предположи, че страдат от силно заразна болест, от болест, чието лечение изисква специални грижи и/или наблюдение или такава, за която обичайния срок на лечение надвишава периода на престой, за който лицето е настанено.

4. Хотелиерът има право да прекрати сключения договор за настаняване и в случай, че с действията си Клиент на Хотела препятства и/или затруднява извършваната от него търговска дейност на територията на Хотела, неоснователно накърнява доброто име на Хотелиера и на предлаганите от него услуги.

5. Хотелиерът има право да прекрати договора за настаняване и в случаите, в които Клиентите на хотела са влезли на територията на Р. България не по предвидения от закона ред или времето на разрешения им престой изтича преди края на срока за настаняване.

6. Хотелиерът има право едностранно да прекрати действието на договора за настаняване и в случай, че поради обективни причини или административни забрани, не могат да бъдат предоставени резервираните услуги.

7. В случаите на прекратяване на действието на договора за настаняване, когато причината за това не са виновни действия на Титуляра и/или Клиент, ползващ се от направената от него резервация, Хотелиерът ще върне полученото от Титуляра възнаграждение за неизползваните от него услуги по резервацията, респ. за периода през който той и/или ползващите се от резервацията лица не са били настанени в Хотела.

8. При упражняване на правата по настоящия раздел, Хотелиерът по своя преценка може да прекрати договора за настаняване само по отношение на опредлен период, по отношение на част от ползващите се от резервацията лица или по отношение на част от резервираните услуги.

XX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всички лични данни, предоставени от страна на Титуляра и/или Клиент, във връзка със заявяването на резервация, сключването на договор за настаняване и/или използването на други услуги на Територията на семеен хотел „Венера“ се съхраняват и използват единствено за целите на настаняването, съгласно ЗЗЛД. Хотелиерът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. С предоставянето на личните си данни, всеки Клиент дава изричното си съгласие, те да бъдат съхранявани и обработвани от Хотелиера за целите на упражняваната от него търговска дейност.

2. За опазване реда и имуществото на Хотелиера на територията на семеен хотел „Венера“, Хотелиерът има право, чрез свои служители или чрез подизпълнители да организира охрана и/или самоохрана на намиращото се на територията на Хотела имущество и/или на провеждани на територията на Хотела мероприятия. Охраната/самоохраната може да бъде осъществявана и с помощта на технически средства за сигурност, наблюдение и контрол, разположени на територията на Хотела. Хотелиерът уведомява гостите на Хотела за преминаването на част или цялата му територия под охрана, чрез информационни табла по чл. 30, ал. 2 от ЗЧОД. От настаняването си в хотела до неговото освобождаване, Клиентът предоставя право да бъде сниман, видеозаснеман, или засниман, без заплащане или възнаграждение.

3. Хотелиерът е носител на авторските права върху Интернет страницата и съдържащата се в него информация. Сайта и/или части от него не могат да бъдат копирани и/или пресъздавани, без изричното писмено съгласие от страна на Хотелиера.

4. При подаване на заявка за резервация и/или потвърждение на изпратена от Хотелиера оферта за резервация, Титулярът е длъжен да се запознае с условията, при които се извършват настаняванията. Хотелиерът не носи отговорност, в случай, че определена резервация е направена при неприемливи за Титуляра условия, когато причината за това е несвоевременното и непълно запознаване с условията на договора за настаняване в семеен хотел „Венера“.

5. Клиентите на семеен хотел „Венера“ нямат право да използват направени от тях снимки и/или филми на територията на хотела с търговска цел, без изричното писмено разрешение от страна на Хотелиера.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

В Семеен хотел Венера, Свети Влас, наше задължение е да опазим поверителността на личните Ви данни, в подкрепа на политика на откритост по отношение на начина на тяхното събиране, използване и оповестяване.

Целта на тази декларация относно поверителността на данните е да Ви информира за практиките на Семеен хотел Венера, Свети Влас за събиране, използване и оповестяване на лични данни, които могат да бъдат предоставени чрез достъп до или използване на нашия уебсайт или хотелски услуги, или свързани с тях продукти и събрани от нас за предходните цели. Отсядайки в нашия хотел, използвайки продуктите и услугите, които предлагаме, или посещавайки нашия уебсайт, Вие предоставяте съгласие за събиране, използване и оповестяване на Вашите лични данни (съгласно определението по-долу) и приложимите условия за това.

Настоящата декларация за поверителност съдържа информация за начините да се свържете с нас, ако имате въпроси, желаете да бъдат направени корекции или да бъдат заличени Ваши лични данни, с които Семеен хотел Венера, Свети Влас разполага. Препоръката ни е да се запознаете внимателно с настоящия раздел и да запазите копие на съдържащата се в него информация във връзка с бъдещи престои в Семеен хотел Венера, Свети Влас.

 

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, „лични данни“ означава всяка индивидуализираща информация за конкретно лице.

 

Какви лични данни събираме

Личните данни, които събираме, могат да включват:

 • Информация за връзка (напр. имена, адрес, имейл адрес и телефон на лицето в качеството му на физическо лице);
 • Доказателство за самоличност (напр. подпис или номер на паспорт);
 • Финансова информация или данни за издаване на фактура (напр. номер и срок на валидност на кредитна карта и финансова история);

 

Как използваме личните Ви данни?

Използваме личните Ви данни, за да:

 • Можем да направим резервация и да я потвърдим;
 • Изпращане на персонализирани, интерактивни съобщения;
 • Предоставяне на навременни и надеждни услуги;
 • Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;
 • Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;
 • Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес;
 • Развитие и поддържане на отношенията и комуникацията ни с Вас;
 • Фактуриране на използваните продукти и услуги;
 • Събиране на задължения;
 • Оказване на съдействие при разследване на закононарушение; както и
 • Предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето или сигурността на лице.

 

Кога разкриваме лични данни

Освен ако не сме получили изричното Ви съгласие за това, не продаваме, предоставяме лиценз за ползване, търгуваме или отдаваме под наем личните Ви данни на трети страни.

Семеен хотел Венера, Свети Влас

си запазва правото да разкрива лични данни пред трети страни, когато това се изисква по силата на закон, друг нормативен акт, заповед за претърсване или друго съдебно разпореждане или заповед. 

Знание и съгласие

Събираме лични данни единствено ако клиентът ни предостави съгласието си за това. Обикновено искаме съгласие за последващо оповестяване на Ваши лични данни към момента на събирането им. В някои случаи, обаче, съгласие може да бъде поискано след като информацията вече е събрана, но преди нейното използване (напр, ако данните Ви ще бъдат ползвани за цел, която не е изрично упомената по-горе).

Формата на съгласие, която ни е необходима—независимо дали съгласието е изрично или по подразбиране — се определя от чувствителността на съответните лични данни и разумните очаквания на съответното лице в създалите се обстоятелства.

Можете да оттеглите предоставено съгласие по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си по всяко време, моля свържете се с нас на venera_akc@yahoo.com . Ще Ви уведомим относно последствията на оттеглянето на съгласието.

Използването на наши продукти и услуги не е обвързано с условие за предоставяне на съгласие за събиране, използване или оповестяване на информация и данни, освен изрично посочените по-горе, и единствено за упоменатите легитимни цели, за които е била събрана информация.

  

Бисквитки

Нашите клиенти следва да бъдат информирани, че тяхна лична информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не съставляват лични данни.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които един уебсайт използва за разпознаване на редовни посетители и за улесняване на текущия достъп на потребителя до сайта и неговото използване, като същевременно позволяват на сайта да проследява поведението на потребителя и да компилира агрегирани данни с цел подобряване на съдържанието и целевата реклама. „Бисквитките“ не са програми, които проникват в системата и повреждат файлове. Най-общо те функционират чрез задаване на уникален номер на всеки потребител, който номер е лишен от самостоятелен смисъл и стойност извън задаващия съответните номера уебсайт. Ако желаете да предотвратите събирането на информация чрез използване на „бисквитки“, в повечето браузъри съществува процедура, която позволява на потребителя да приеме или забрани тяхното използване. Необходимо е да подчертаем, обаче, че използването на „бисквитки“ може да бъде необходимо с цел пълноценно използване на съответните интернет страници (напр. показване на желано съдържание или показване на информацията на сайта) по определен начин.

 

По какъв начин са защитени личната Ви информация и данни?

В рамките на търговската си дейност полагаме разумни усилия да гарантираме, че личната информация и данни, събрани от Вас, са защитени от загуба или неразрешен достъп. Тази защита е в сила по отношение на информацията, която се съхранява както на електронен, така и на хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до определени служители или представители. В допълнение, използваме общоприети техники за защита на информацията, сред които защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптиране за защита на личната Ви информация и данни срещу загуба и неразрешен достъп.

 

Връзки към уебсайтове на трети страни

Уебсайтът може да предлага възможност за връзки (линкове) към уебсайтове на трети страни. Необходимо е да бъдете информирани, че операторите на такива уебсайтове също могат да събират личните Ви данни (включително информацията, генерирана чрез използване на „бисквитки“), при проследяване на връзка до съответните им сайтове. Ние не носим отговорност за начина, по който такива трети страни събират, използват или оповестяват Вашата информация и лични данни, което означава, че е важно да се запознаете с политиката им за защита на личните данни.

 

Задържане и съхранение на лични данни

Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

 

Изменения на настоящата декларация относно поверителността

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, ведно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

 

Поправка на фактически грешки и актуализация на данните

Можете да ни помогнете да гарантираме изрядността на предоставената ни лична информация и данни, като ни уведомите своевременно за настъпили промени. Можете да се свържете с нас чрез избрания от Вас метод с молба за корекция или актуализация на личните Ви данни, както следва:

E-mail:                          venera_akc@yahoo.com

Адрес за кореспонденция:                Венера Георгиева, Семеен хотел Венера, Свети Влас, ул. Сирена 7, Свети Влас

Телефон:                    + 359 885119032

 

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящата декларация относно поверителността или считате, че не спазваме посочените в нея условия, можете да се свържете с: :

На вниманието на: Венера Георгиева

Телефон: + 359 885119032

Или изпратете имейл на venera_akc@yahoo.com

 

Използване на „бисквитки“

Съгласно стандартната политика на този уебсайт е позволено използването на всички видове „бисквитки“. Неприкосновеността и защитата на Вашата лична информация и данни е изключително важна за нас. Не запаметяваме или споделяме личните Ви данни чрез използването на „бисквитки“. Това включва номерата на кредитните Ви карти и адреса Ви. Полагаме усилия да защитим личните Ви данни, като ги използваме единствено за целите на обработка на избраните от Вас транзакции. Ако желаете да научите повече за начина на защита на поверителността на Вашите лични данни, моля, запознайте се с декларацията относно поверителността на личните данни.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са малки файлове, които уебсайтовете, които посещавате или разглеждате, запаметяват върху Вашия компютър. Те са широко разпространени и често използвани като инструмент за осигуряване на нормалното и по-ефективно функциониране на уебсайтовете, както и за предоставяне на различен вид информация на собствениците им.

Някои от начините, по които използваме „бисквитките“, са описани по-долу:

 • Идентифициране на проблеми, които сте срещнали по време на посещението на уебсайта, с цел тяхното разрешаване.
 • Събиране на не лична информация, която да се използва от нашите партньори за изпращане на съобразени с интересите Ви съобщения
 • Позволяват вграждане и споделяне на съдържание

Научете повече за видовете „бисквитки“, използвани на нашия уебсайт, и начините за управлението им. .

Оперативни (performance) „бисквитки“

Оперативните „бисквитки“ събират информация и подпомагат статистическите измерители на нашия сайт. Тази информация ни помага да подобрим функционирането на сайта чрез идентифициране на проблемите, които бихте могли да срещнете при неговото ползване, както и чрез информация за начина на достъп до него и разгледаните страници.

Оперативните „бисквитки“:

 • Запаметяват информация за начина на разглеждане на сайта и местата, на които сте срещнали проблеми и съобщения за грешки
 • Запаметяват информация за това дали сте резервирали стая или не, както и кои ключови думи сте използвали в търсенето преди да откриете нашия сайт;

Оперативните „бисквитки“:

 • Не предоставят информация на рекламодатели с цел включването Ви в рекламни кампании на други уебсайтове

Аналитични данни на Google

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

__utmt

Тези „бисквитки“ се използват за събиране на информация за начина, по който посетителите използват нашия уебсайт. Тази информация използваме за оценка на функционирането на сайта, както и за неговото усъвършенстване. „Бисквитките“ събират информация, включително за броя посетители на уебсайта, начина им на достъп според географското разположение, и посетените страници, без други лични данни. Моля, запознайте се с общия преглед на поверителността на информацията на Google.

Целеви „бисквитки“

Целевите „бисквитки“ се използват от партньорите ни с цел показване на съобщения, които могат да имат по-висока стойност или да отговарят в по-висока степен на Вашите интереси. Тези бисквитки са свързани и със социалните платформи за споделяне на Facebook и Add This.

Целевите „бисквитки“:

 • Запаметяват нелични данни, включително вида на използвания браузър, дата и часа на посещението Ви и разгледаните страници

Целевите „бисквитки“:

 • Не съхраняват лична информация (напр. имейл адреси);
 • Не могат да бъдат причината за получаване на допълнителни реклами или имейли;

Facebook

Този вид „бисквитка“ е свързана с функционирането на Facebook. Ако в миналото сте получили „бисквитка“ от Facebook, защото имате акаунт или сте посещавали Facebook.com, Вашият браузър изпраща на Facebook информация за тази „бисквитка“, когато посетите уебсайт след натискане на клавиша Like или друг plugin в социална медия. Facebook използва информацията от тази бисквитка, за да персонализира съдържанието, което виждате на уебсайта и с цел поддържане и подобряване на нивото и качеството на услугата. За по-подробна информация, моля, запознайте се с политиката за поверителност на Facebook.

Вградено съдържание

Понякога използваме вградено видео съдържание от уебсайтове като YouTube. В резултат на това, когато посетите страница с такова съдържание, можете да получите „бисквитка“ от съответните уебсайтове. Ние не контролираме разпространението на тези „бисквитки“. Това означава, че по-подробна информация ще можете да получите от уебсайтовете на съответните трети страни.

Управление на „бисквитки“

За да научите повече за управлението и контрола на „бисквитките“ от Вашия браузър, препоръчваме да посетите http://www.allaboutcookies.org/. Необходимо е да разбирате, че въпреки, че браузерът и останалите инструменти, които използвате, Ви предоставят възможности за контролиране на „бисквитките“, съществува възможност този сайт да генерира „бисквитка“ по време на бъдещи посещения. В зависимост от действията, които предприемете и поради обстоятелството, че „бисквитките“, които ползваме, са действително необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт, съществува възможност при бъдещи посещения „бисквитките“ отново да се появят в компютъра Ви. Съществуват и някои видове „бисквитки“, които не са изброени по-горе, както и такива, които вече не се използват, но все още са видими върху компютъра Ви в рамките на процеса на преход. Такива „бисквитки“ не се ползват за събиране на данни. „Бисквитките“ имат зададен жизнен цикъл и след изтичането му ще бъдат премахнати от компютъра автоматично.

 

Последно обновяване: 24.05.2018г.

Login Form
Register Form
Show:
Hide:
<?php echo $db_title; ?>